Dagsorden:

 

A: Konstituering

 

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden/saksliste
 • Valg av møteledelse
 • Valg av møtesekretær
 • Valg av to protokollunderskrivere 

 

B: Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

 

C: Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer

  

D: Valg

 

 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 1 styremedlem for 1 år
 • 2 vararepresentanter til styret
 • 2 revisorer for ett år
 • 2 medlemmer til valgkomiteen for ett år
 •  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 6. februar 2014.

 

Hilsen styret i EBU

 

v/Line Menes